Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 177) | Nhận Thức Về Hộ Niệm Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 177)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Chúng ta tiếp tục nói về: Nhận thức về Pháp Hộ-Niệm.

Xin mở trang 71, câu (uu): Phải niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật, không được niệm A-Di-Đà Phật.

Đúng hay sai? – (Sai). Trong lúc đi đây đi đó, có người nói lại với Diệu Âm rằng, có nhiều người cho niệm A-Di-Đà Phật là bất kính, là không đúng. Phải niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật mới được.  Hôm nay đưa ra vấn đề này để bàn luận cho rõ ràng minh bạch. Thưa chư vị, từ thời nhà Minh, có người hỏi Ngài Liên-Trì Đại Sư, Tổ thứ 8 của Tịnh-Độ Tông Trung Hoa, chúng con niệm 4 chữ hay 6 chữ. Ngài nói: Nam Mô A-Di-Đà Phật. Rồi người ấy lại hỏi còn Ngài niệm như thế nào? Ngài nói: “A-Di-Đà Phật”. Lại hỏi, tại sao Ngài bảo chúng con niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật”, còn Ngài thì niệm “A-Di-Đà Phật” vậy? Ngài trả lời, tại vì chư vị còn khách sáo, chấp trước, nghi ngại nặng quá, cứ nghĩ rằng phải niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật” mới đúng. Thôi thì chư vị cứ niệm vậy đi, còn ta thì không còn khách sáo nữa nên niệm thẳng chính danh hiệu là “A-Di-Đà Phật” luôn.

Như vậy Ngài Liên-Trì xác định niệm 6 chữ hay 4 chữ đều được, nhưng chính Ngài thì quyết niệm “A-Di-Đà Phật”. Niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật”, tuy có vẻ cung kính, nhưng vẫn còn khách sáo, có năng có sở, giữa ta và Phật còn có khoảng cách. Còn Ngài niệm “A-Di-Đà Phật” là để thể nhập vào Tự Tánh Di-Đà, vì niệm “A-Di-Đà Phật” thì vừa niệm Đức A-Di-Đà Phật vị Hóa Chủ cõi Tây-Phương Cực-Lạc, vừa niệm thẳng Chơn-Tâm Tự-Tánh của chính mình luôn. Hiểu rõ đạo lý này, nên khi ngộ ra đạo pháp, suốt đời Ngài chỉ niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật”, đời này Ngài thành Tổ, đời sau Ngài thành Phật. Quá thật tuyệt vời. Có nhiều chuyện tích kể lại rằng, Ngài ngồi trong phòng niệm Phật mà cảm ứng đến nỗi có nhiều viên xá-lợi từ chiếc chiếu nổi lên. Thật công phu niệm Phật của chư Tổ Sư vô cùng tuyệt vời!

Ngài Tịnh-Không cũng chủ trương niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật”. Ngài nói, niệm 4 chữ là cách niệm chuẩn, mạnh hơn, vững hơn, còn niệm 6 chữ thì yếu hơn, chưa dứt khoát muốn vãng sanh. Như vậy giữa hai cách niệm có khác nhau là mạnh hơn hay yếu hơn, chứ không phải là đúng hay sai. Trong pháp cộng tu niệm Phật của Tịnh-Tông Học-Hội, có lúc đi kinh hành niệm 6 chữ, nhưng khi ngồi xuống thì chuyển qua niệm 4 chữ. Thời gian niệm 4 chữ lâu hơn, tịnh hơn, chính hơn.

Niệm 4 chữ có ý nghĩa là niệm thẳng Chơn-Tâm Tự-Tánh, thể nhập thẳng vào Chơn-Tâm Tự-Tánh khiến cho Chơn-Tâm Tự-Tánh ứng hiện ra. Khi thành Phật rồi chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng, Chơn-Tâm Tự-Tánh vẫn là một, giữa ta và chư Phật không khác nhau. Như vậy danh tự “A-Di-Đà Phật” vừa là Đức Hóa Chủ cõi Tây-Phương Cực-Lạc, vừa cũng chính là Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta. “A” là Vô; “Di-Đà” là Lượng; “Phật” là Giác. “A-Di-Đà Phật” là Vô Lượng Giác. Phật Phật đều có Vô Lượng Giác, nghĩa là đầy đủ vô lượng tính đức giác ngộ viên mãn. Hay nói rõ hơn, đây chính là danh tự chỉ cho Chơn-Tâm Tự-Tánh, là danh tự chung của ba đời mười phương tất cả chư Phật.

Một điểm nữa, danh tự của Đức Hóa Chủ Tây-Phương Cực-Lạc chỉ có 4 chữ là “A-Di-Đà Phật”, còn chữ “Nam Mô” là hàm nghĩa cung kính, đảnh lễ, quy mạng, chứ chữ “Nam Mô” không phải là danh tự của Phật. Cho nên niệm “A-Di-Đà Phật” là hoàn toàn đúng pháp.

Niệm “A-Di-Đà Phật” còn một điểm mạnh khác nữa, là khi một người đến giai đoạn lâm chung, sức khỏe yếu đuối, thân thể suy kiệt, rất nhiều người niệm 6 chữ không nổi. Có hộ niệm rồi chúng ta mới thấy ra được vấn đề này, và đồng ý rằng, niệm “A-Di-Đà Phật” có nhiều ưu điểm hơn niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật”.

Lại có vài người dùng cả câu: “Nam Mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật” để hộ niệm. Ôi quá dài!… Nói Sai thì không phải là sai, nhưng thành công thì nhất định rất yếu. Chúng sanh nghiệp nặng, chướng sâu mà dùng pháp yếu thì khó cứu được một người vậy.

Xin thưa chư vị, đến lúc cuối đời sức kiệt, niệm dài thêm 1 chữ là cả một điều khó khăn, chứ không phải đơn giản như lúc đang khỏe này đâu. Vậy nếu dùng đến 20 chữ thì khó có ai nhớ được trọn vẹn. Nhớ chữ trước quên chữ sau, nhớ chữ sau quên chữ trước, nhất định rất dễ bị rối loạn!…

Cho nên niệm “A-Di-Đà Phật” vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ ý nghĩa của danh hiệu, vừa hợp với sức của người sắp xả bỏ báo thân, giúp họ dễ được vãng sanh hơn. Xin chư vị hãy yên chí nhiếp tâm niệm 4 chữ Hồng Danh. Thực tế hầu hết những ban hộ niệm đều dùng câu “A-Di-Đà Phật” để hộ niệm, đưa đến sự thành tựu vãng sanh vô cùng viên mãn, bất khả tư nghì, đã chứng minh cụ thể sự ưu việt này.

(vv): Niệm “A-Di-Đà Phật” hoặc niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật” đều được, tùy theo ý muốn của người bệnh.

Đúng hay sai? – (Đúng). Hòa Thượng Tịnh-Không khuyên nên niệm 4 chữ tốt hơn. Nhiều người nghe vậy ứng dụng lời khuyên này có phần máy móc, nghĩa là bắt buộc người bệnh phải niệm 4 chữ. Đây là điều cứng rắn không cần thiết, có tính cưỡng bức thái quá! Nhiều người suốt đời thường niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật”, họ công phu như vậy đã thành thói quen rồi, đã nhiếp tâm vào đó rồi, mà giờ đây bắt buộc họ phải bỏ chữ Nam-Mô, nhiều khi họ không đành lòng bỏ, hoặc bỏ không được. Trong những trường hợp cấp bách, nên nương theo cách niệm của người bệnh là tốt, chứ không còn thời gian giải thích nữa đâu. Chúng sanh có tình chấp, họ chấp ta cũng chấp, hai cái chấp đối nghịch nhau cũng khó thành tựu. Thực tế, người nào đã nhiếp tâm vào 6 chữ “Nam Mô A-Di-Đà Phật” lâu rồi, quen rồi, thì muốn bỏ cũng khó bỏ được, muốn đổi cũng rất khó khăn. Khi gặp bệnh, thân thể yếu đuối, tinh thần mệt mỏi, khó tự chủ được nữa, thì từ quán tính họ cũng tự động trở về với 6 chữ “Nam Mô A-Di-Đà Phật” thôi.

Nói chung, thông thường để vì lòng cung kính, đảnh lễ, quy mạng chư Phật Bồ-Tát nên chúng ta thường niệm có chữ “Nam Mô” phía trước. Nam Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Nam Mô A-Di-Đà Phật, Nam Mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát… điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng khi niệm câu Phật hiệu “A-Di-Đà Phật” còn một hàm nghĩa khác nữa là niệm thẳng Chơn-Tâm Tự-Tánh của chính chúng ta, nên ta có thể niệm thẳng 4 chữ để đánh thức thẳng vào Chơn-Tâm làm cho Tự Tánh Phật sống dậy. Đây là cách giải thích của Ngài Liên-Trì Đại Sư, vị Tổ thứ 8 của Tịnh-Độ Tông Trung Hoa. Hơn nữa ứng dụng 4 chữ đặc biệt rất hợp cho Pháp Hộ-Niệm cứu người vãng sanh. Như vậy 6 chữ hoặc 4 chữ đều đúng pháp, nhưng niệm 4 chữ có ưu điểm hơn, nên những trường hợp hộ niệm vãng sanh hầu hết đều ứng dụng 4 chữ đưa đến thành tựu bất khả tư nghì.

(ww): Niệm 4 chữ “A-Di-Đà Phật” thì mạnh hơn, dễ hơn cho người lâm chung vì lúc này họ rất yếu, nhiều người không niệm nổi 6 chữ.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Khi đi hộ niệm chúng ta thấy được rõ ràng vấn đề rất đúng, rất thực tế. Nếu gặp một người thường niệm Nam Mô A-Di-Đà Phật, vì e ngại lúc lâm chung họ gặp khó khăn, chúng ta có thể gợi ý, khuyên họ nên chuyển qua niệm 4 chữ. Mình niệm 4 chữ và mời họ niệm theo thử có thích hợp không. Nếu được, chúng ta niệm vài hôm và để ý, nếu họ cảm thấy thoải mái thì rất tốt, hãy ứng dụng 4 chữ để hộ niệm luôn. Được vậy là điều rất may mắn cho họ, giải quyết khá nhiều khó khăn khi lâm chung, vì đến lúc này khó có ai đủ lực niệm lên tiếng, niệm dài được. Ngược lại, nếu người bệnh có phần phiền não, không thích thú, thì xin chư vị hãy nương theo sở thích của người bệnh là hay nhất vậy.

(xx): Niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật nặng về lý Tự-Tánh, không còn năng sở, nghĩa là không còn phân biệt người niệm và Phật được niệm, nên dễ được cảm ứng đạo giao.

Đúng hay sai? – (Đúng). Hòa Thượng Tịnh-Không nói rằng, niệm A-Di-Đà Phật mạnh hơn. Ngài Liên-Trì Tổ Sư nói rằng, niệm A-Di-Đà Phật là niệm thẳng Tự-Tánh của mình. Cho nên, câu A-Di-Đà Phật vừa là đức Từ Phụ A-Di-Đà Phật ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc, vừa là Tự-Tánh của mỗi chúng ta. Tự-Tánh của chính ta là Phật. Phật Phật đạo đồng, nên niệm Tự-Tánh là niệm luôn tất cả ba đời mười phương pháp giới chư Phật vậy.

Như vậy, niệm A-Di-Đà Phật có ý nghĩa vô cùng thâm diệu, đạo lý cao siêu. Một niệm này tượng trưng cho Pháp Giới Tạng Thân, vừa niệm Đức Hóa Chủ Tây-Phương Tịnh-Độ, vừa niệm tất cả chư Phật trong hư không pháp giới, vừa niệm Chơn-Tâm Tự-Tánh của chính ta. Niệm Đức Hóa Chủ Tây-Phương Cực-Lạc nơi ta sẽ về. Niệm tất cả chư Phật, nhờ duyên này nên khi vãng sanh xong ta có năng lực đi đến tận mười phương khắp pháp giới cúng dường chư Phật. Niệm thẳng Chơn-Tâm, nhắc nhở ta biết rằng chính Chơn-Tâm của ta là một đức Như Lai, luôn luôn hiện hữu bên cạnh ta, chỉ vì chúng ta quá mê muội mà quên mất, cứ bám theo vọng tâm sinh diệt mà chịu làm phàm phu mãi mãi từ vô lượng vô biên kiếp qua, mà đành tiếp tục sống trong cảnh vô thường khổ nạn. Bây giờ niệm A-Di-Đà Phật thì hãy ngộ ra, mau mau chán chê cõi ô trược này, sớm trở về cõi Phật để thành Phật. Lý đạo này vô cùng cao diệu.

Niệm thẳng Chơn Tâm của ta thì ta đâu cần lễ mễ với chính ta, ý niệm Năng và Sở đã mất, thể nhập vào Tự-Tánh Di-Đà, Duy Tâm Tịnh-Độ. Ý nghĩa là như vậy, chứ không phải niệm 4 chữ là bất kính như có người đã nghĩ. Như vậy, niệm 4 chữ là cách niệm chuẩn trong Pháp Niệm-Phật và là cách niệm mạnh nhất trong Pháp Hộ-Niệm, xin chư vị an tâm. Hãy niệm Phật vãng sanh thành Phật rồi chúng ta sẽ thể nhập trọn vẹn lý đạo này vậy.

Xin nói thêm về ý nghĩa hai chữ “Năng“Sở một chút. “Năng là người niệm, “Sở là đối tượng niệm tới. “Năng là chính ta, “Sở là chư Phật. Niệm A-Di-Đà Phật thì “Năng“Sở đã mất, Tự Tánh của chính ta hòa nhập với chư Phật thành một, không còn phân biệt nữa. Hiểu được đạo lý này mới biết rằng chính Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta cũng là A-Di-Đà Phật. A-Di-Đà Phật là Tự Tánh của chúng ta. Vãng sanh sanh về Tây-Phương Cực-Lạc ta cũng sẽ thành Phật như A-Di-Đà Phật. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, Phật dạy tất cả chúng sanh trên 10 phương pháp giới vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc sẽ thành Diệu-Âm Như Lai. Các Đức Như Lai từ âm thanh vi diệu mà thành Phật. Âm thanh vi diệu chính là câu A-Di-Đà Phật vậy.

Có một lần người ta hỏi Ngài Tịnh-Không:

– Chúng sanh niệm A-Di-Đà Phật để thành Phật, còn A-Di-Đà Phật niệm ai để thành Phật?

– A-Di-Đà Phật cũng niệm “A-Di-Đà Phật để thành Phật. Ngài trả lời.

Câu trả lời này hàm nghĩa rằng, niệm Phật là niệm Tâm, niệm Tâm là niệm Phật. Chư Phật đều phải niệm Phật để thành Phật. Nói rõ hơn, người không niệm Phật thì không thể thành Phật vậy.

Hiểu được đạo lý này, nếu gặp người chê trách rằng, chỉ niệm “A-Di-Đà Phật, không có chữ “Nam Mô” là bất kính, thì chúng ta hãy lấy lời chư Tổ để chứng minh rằng đây là cách niệm để khôi phục lại Tự-Tánh, chứ hoàn toàn không phải là sự bất kính. Tổ Ngẫu-Ích nói, “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm”. Bất kính hay thành kính do chính tâm của người niệm. Niệm Phật mà thượng mạn là tâm bất kính. Niệm Phật với lòng chân thành là tâm thành kính. Ngay trong kinh Vô-Lượng-Thọ, là một bộ kinh quan trọng nhất, nói ý nghĩa đầy đủ nhất về cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc và cách tu hành để vãng sanh, Phật dạy: “Nhất hướng chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh bỉ quốc”, chứ Phật không dạy nhất hướng chuyên niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật” cầu sanh bỉ quốc. Rõ ràng Phật dạy chúng ta niệm 4 chữ A-Di-Đà Phật” để cầu vãng sanh. Chúng ta đã ứng dụng đúng lời Phật, lời Tổ dạy, không cần ái ngại nữa. Rất nhiều, rất nhiều người niệm “A-Di-Đà Phật” đã được vãng sanh bất khả tư nghì, điều này chứng minh cụ thể rằng, niệm 4 chữ hoàn toàn đúng pháp và ưu việt rõ rệt.

Tuy nhiên, trong các cuộc hộ niệm, nếu người bệnh nào quyết chấp vào 6 chữ, chúng ta cũng nên hoan hỷ niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật” giúp họ hoan hỷ, chứ không nên bắt buộc phải chuyển đổi mà có thể tạo ra phiền não cho họ, không tốt.

Hiểu thấu đạo lý rồi, mong chư vị an tâm làm đạo, phát tâm mạnh mẽ hộ niệm giúp người hữu duyên vãng sanh Tịnh-Độ. Công đức vô lượng.

A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 3: Nhận Thức Về Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –