Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên (Tọa Đàm 42) – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Share on facebook
Share on twitter

THIỆN-CĂN, PHƯỚC-ĐỨC, NHÂN-DUYÊN

(Tọa Đàm 42)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Trong Phước-Báu Đại-Thừa, Phật dạy: “Phát Bồ-Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả”.

Hôm nay xin thưa về “Đọc tụng đại-thừa”. Đọc tụng đại thừa, nói rõ hơn là đọc tụng kinh điển đại-thừa, đây là pháp tu phước của chư vị Bồ-Tát. Như chúng ta ở đây, hằng ngày tụng kinh “Phật thuyết A-Di-Đà” là chúng ta thực hiện cái điểm “Đọc tụng đại-thừa” trong kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ Phật dạy.

Đọc tụng nên cố gắng chuyên nhất mới hay. Hòa Thượng Tịnh-Không nói, khi chúng ta tu, kinh nào một kinh thôi, trì tụng cho đến suốt đời. Một kinh mà mình hiểu thấu thì tất cả các kinh đều có thể hiểu thấu!…

Không nên hiểu câu “Đọc tụng đại-thừa” là tất cả những kinh điển đại-thừa đều phải đọc tụng hết. Tại vì đọc hết tất cả thì sau cùng mình hiểu không thấu, mình không thâm nhập được kinh tạng. Vì thành thật mà nói, theo như Hòa ThượngTịnh-Không giảng rằng, Phật không có định thuyết để nói. Ngài chỉ ứng cơ mà nói, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Chúng ta học Phật thì phải tuyển trạch một cách kỹ càng là kinh nào Phật dạy cho chúng ta? Kinh nào Phật cho thuốc cho những người bệnh như chúng ta thì chúng ta cứ dùng món đó để uống, để trì tụng thì sẽ thành công.

Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Nhất kinh thông nhất thiết kinh thông”. Một kinh mà thông suốt, thì tất cả các kinh đều thông. Thật ra, vì ứng cơ mà nói nên có chỗ khác. Chỗ khác đó chính là do căn cơ, nhưng sau cùng mối đạo cũng đi về một chỗ. Cho nên một kinh mà mình thông suốt rồi, thì tất cả các kinh khác mở ra cũng giống hệt như vậy, chỉ có từ ngữkhác mà thôi, chứ ý nghĩa thì không khác.

Cách tu của người niệm Phật rất cần chuyên nhất, rất kỵ đa tạp. “Nhất tu nhất thiết tu”. Tu một pháp thì mình dễ thành công, tu nhiều pháp thì thường thường tâm không được định! Một điểm mà tu thì tâm mình định vào điểm đó. Định thì sẽ phát huệ. Phát được huệ thì khi cầm một kinh Phật lên tự nhiên chúng ta sẽ hiểu thấu. “Một là tất cả, tất cả là một”. Tất cả cũng chỉ có một thôi chứ không có nhiều. Chúng ta cứ việc một đường như vậy đi thẳng, khi thành tựu rồi thì tự nhiên có tất cả.

Hôm trước đi qua bên Âu Châu, chư vị ở đó đề nghị Diệu Âm nói về “Thiện-Căn, Phước-Đức, Nhân-Duyên” trong kinh A-Di-Đà. Khi được đề nghị như vậy, Diệu Âm lấy thẳng cái đề tài này mà nói chuyện trong suốt gần một tháng bên Âu Châu. Sáng và tối thì tọa đàm ngắn. Chiều thì tọa đàm luôn ba tiếng đồng hồ cũng có một đề tài này: “Thiện-Căn, Phước-Đức, Nhân-Duyên”. Ấy thế mà hình như nói từ bên đó, nói qua tới Úc mà cái đề tài này vẫn chưa xong, không biết chừng nào mới viên mãn được?…

Khi mình hiểu được thấu suốt “Một” thì mình sẽ thấy được “Tất cả”. Lạ lắm!… Chỉ cần từ một điểm thôi mình phăng chotới cùng… Nhất định sẽ châu biến pháp giới.

Có nhiều người hỏi:

– Mình tụng có một bộ kinh như vậy rồi những bộ kinh khác liệng đi sao?…

Diệu Âm thưa rằng:

– Không! Không có liệng!… Những bộ kinh khác người khác có cảm ứng, để người khác tụng. Ta đi về Tây-Phương thì kinh A-Di-Đà là hợp nhất, còn không thì kinh Vô-Lượng-Thọ. Kinh nào một kinh thôi, đi tới cùng!…

Có nhiều người nói:

– Mình tụng một bộ kinh thôi, chẳng lẽ nếu người nào cũng tụng một bộ kinh đó, như vậy là tất cả tam tạng kinh điển của Phật bị mất rồi sao?…

Diệu Âm nói thật:

– Mình không có lo cái chuyện đó. Bây giờ mình có bắt buộc tất cả mọi người tụng một bộ kinh, mình nói tới một trăm năm đi nữa cũng không nhiều người làm như vậy đâu. Chỉ có những người nào thật sự có duyên mới tụng được…

Cho nên Nhân-Duyên của mỗi người mỗi khác. Chỉ có cái nhân-duyên của người muốn vãng sanh về Tây-Phương thì người ta mới đi đường về Tây-Phương, còn những người không muốn đi về Tây-Phương thì không có duyên đó, bây giờ chúng ta có năn nỉ họ cũng không bao giờ chịu đi đâu. Cho nên vạn sự trong vũ trụ pháp giới này đã có sự an bài rồi, mình đừng có lo sợ!…

Có nhiều người nói:

– Kinh Phật mình phải gìn giữ, mình phải đọc tụng cho hết. Nếu không đọc tụng như vậy thì kinh Phật mất dần đi sao?…

Diệu Âm cũng nói thẳng rằng:

– Mình cũng khỏi lo cái chuyện này luôn. Tại vì bây giờ mình muốn giữ kinh Phật, giữ cũng không được. Mình muốn tụng cho hết cũng tụng không được. Nhưng Phật nói mình chỉ tụng một bộ kinh và đi một đường đi về Tây-Phương. Đi được về Tây-Phương rồi thì tự nhiên mình giữ gìn được kinh Phật.

Tại vì chư vị nên nhớ là trước khi Phật nhập diệt. Phật gởi tất cả các pháp của Phật lại cho Địa Tạng Bồ-Tát gìn giữ rồi. Địa chính là Tâm-Địa, Tạng là Kho-Tàng. Khi mình về Tây-Phương rồi thì Chơn-Tâm Tự-Tánh của mình hiển lộ. Trong Chơn-Tâm đã có kinh rồi, đó gọi là Địa-Tạng vậy. Vậy thì, chúng ta cũng khỏi cần phải lo cái chỗ đó nữa.

Có nhiều người thắc mắc nói rằng:

– Nếu ta đi một đường về Tây-Phương, thì mình bỏ rơi những người không muốn về Tây-Phương sao? Như vậy ta không có tâm từ bi!

Diệu Âm cũng nói thẳng:

– Điều quan trọng là làm sao cứu cho được một người thoát vòng sanh tử, làm sao cứu cho được một người vãng sanhvề Tây-Phương Cực-Lạc, để cho chính người đó không còn tiếp tục trong cảnh sanh-sanh, tử-tử, đọa lạc trong vô lượng kiếp. Đây mới là điều quan trọng!

Chứ còn chúng ta lo chuyện gieo duyên. Mình không biết rằng, chính những người chủ trương gieo duyên này tương lai đời tới của họ sẽ ở đâu? Được hưởng gì? Hay là gieo duyên một vài chục năm tưởng vậy là tốt, nhưng coi chừng mình đem cái duyên này mà kéo thêm một số người khác quên mất đường về Tây-Phương, làm cho họ tiếp tục chìm đắmtrong cảnh sanh tử luân hồi!… Đây thật sự là điều oan uổng vô cùng!…

Có nhiều người lại nói:

– Nhưng mà tội căn của chúng sanh nặng quá làm sao đi về Tây-Phương?…

Thì Diệu Âm cũng xin thưa:

– Thiện-căn, phước-đức hay là nghiệp chướng gì của chúng sanh cứ để chúng sanh tự giải quyết đi. Riêng cá nhânmình, mình có quyết lòng đi về Tây-Phương hay không?… Đối với chúng sanh, mình có chịu chỉ con đường vãng sanhvề Tây-Phương cho họ hay không?… Cái điểm này mới là quan trọng!…

Mình chỉ cặn kẽ, chỉ rõ ràng rồi sau đó tùy theo phước phần của họ. Người có phước họ chộp lấy cái duyên này, gọi là “Nhân-Duyên” để đi về Tây-Phương. Người không có phước thì tự họ lo tu phước, lo tu bồi thiện-căn. Chứ mình không thể nói rằng, vì họ không có thiện-căn, họ không có phước-đức, nên không giảng con đường đi về Tây-Phương làm chi.Giả sử như người ta đã có thiện-căn, phước-đức đầy đủ trong đó, nhưng mình không chịu dẫn người ta đi về Tây-Phương. Mình lý luận lệch đi làm cho người ta quên mất con đường về Tây-Phương, thì trách nhiệm này mình phải chịu, chứ không thể đổ thừa cho thiện-căn, phước-đức, nhân-duyên của họ thiếu được.

Chính vì vậy mà Diệu Âm thường mở một lời nào là nói thẳng tới Tây-Phương Cực-Lạc… Nói rõ ràng minh bạch!… Chỉ dẫn rõ ràng!… Kinh Phật nói rõ ràng, đức Thế-Tôn nói rõ ràng, A-Di-Đà Phật phát thệ rõ ràng, đều nhằm cứu độ tất cảchúng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Nhiệm vụ người hướng dẫn là phải hướng dẫn cho người ta đi thẳng tới Tây-Phương Cực-Lạc. Hãy chỉ con đường đó cho họ đi. Nếu anh quyết lòng đi thì anh được hưởng, anh không quyết lòng đi thì đó là lỗi của cá nhân anh, còn người hướng dẫn đã làm xong nhiệm vụ. Chứ người hướng dẫn không thể nào nói rằng: “Anh không được quyền đi về Tây-Phương, tại vì anh không có thiện-căn, phước-đức, nhân-duyên”…

Ta chưa có thần thông đạo nhãn mà có khả năng thấy suốt được thiện-căn, phước-đức trong vô lượng kiếp của mộtchúng sanh sao?… Ấy thế tại sao không chịu giới thiệu cho người ta đường vãng sanh về Tây-Phương?

Chính vì vậy mà những lời giảng của Hòa Thượng Tịnh-Không rất là hay. Ngài nói, hướng dẫn là phải hướng dẫn cho tới đích. Đó là nhiệm vụ của người hướng dẫn, còn đi hay không là của chúng sanh. Ta hướng dẫn không đúng đường, ta hướng dẫn không trọn vẹn, ta hướng dẫn lệch hướng… thì ta phải chịu trách nhiệm nhân quả! Trách nhiệm này là đời sau ta không có cách nào có thể vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được, mà còn chịu trách nhiệm luôn cho những người nghe theo ta không đi về Tây-Phương Cực-Lạc! Đoạn đi huệ mệnh của mình thì mình tự chịu. Đoạn đi cái huệ mệnh của chúng sanh, mình mang tội rất nặng!

Xin thưa với chư vị, chúng ta cũng phải nhớ rằng, tất cả chúng sanh đều ở trong ánh hào quang của A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

– Chỉ có Tin cho vững!…

– Chỉ có Nguyện cho tha thiết!…

– Và chỉ có Trì giữ câu A-Di-Đà Phật!…

A-Di-Đà Phật phát thệ người nào làm được như vậy, trước giờ phút lâm chung niệm danh hiệu Ngài mười niệm để cầu vãng sanh Ngài sẽ tiếp đón về Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu Ngài không làm được công chuyện này Ngài thệ không thành Phật, không giữ ngôi Chánh-Giác.

Chúng ta lấy thẳng cơ hội này để một đời này về Tây-Phương thành đạo Vô-Thượng…

Nam Mô A-Di-Đà Phật. 

THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –