Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 181) | Điệu Kiện Để Người Bệnh Được Hộ Niệm

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 181)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Gia đình của người bệnh là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến người bệnh. Cuộc hộ niệm thành công tốt đẹp phần lớn là nhờ ở gia đình hỗ trợ. Nếu gia đình hiểu thấu Pháp Hộ-Niệm và thi hành đúng theo Pháp Hộ-Niệm thì người bệnh rất thuận duyên trên đường vãng sanh, xác suất thành công rất cao.

Người người đều biết Pháp Hộ-Niệm, nhà nhà đều biết Pháp Hộ-Niệm thì cơ duyên vãng sanh của chúng sanh càng lớn. Chính vì thế mọi sự phát tâm phổ biến Pháp Hộ-Niệm xin được thành tâm tán thán. Mọi hình thức lưu thông Pháp Hộ-Niệm đến đại chúng đều có công đức rất lớn, hàm đủ ý nghĩa cứu độ chúng sanh.

Thưa chư vị, chúng ta ở đây mỗi ngày đều nghe nói về hộ niệm. Chư vị nghe nhiều có thấm không, hay nghe mãi rồi thì cảm thấy chán, rồi cho rằng đây cũng chỉ là một phương pháp tầm thường? Nếu người đã thấm sâu được cái lý đạo vi diệu, thì mỗi lần nghe một tin vãng sanh sẽ làm cho tín tâm, đạo tâm vững vàng hơn. Còn người cho rằng chỉ là một pháp tầm thường, thì trước một tin vãng sanh họ có thể nói: “Ồ!… Bóp nắn cho mềm rồi tung tin thoại tướng vãng sanh!…”. Quý hóa ở tâm thành kính. Tệ hại ở tâm bài xích. Cực lạc hay đọa lạc ở một ý niệm vậy.

Phải có tâm thành kính mới được lợi lạc nhé chư vị. Biết được pháp cứu tinh này thực sự quý lắm. Đại chúng khắp nơi không dễ gì có được cơ duyên gặp được đâu. Nhưng một người gặp được, thì có hàng vạn người không biết tới. Một ngàn người biết được, thì có hàng triệu người chưa bao giờ nghe qua. Vì thế, mọi sự vận động rộng rãi cho đại chúng biết về Pháp Hộ-Niệm thực sự vô cùng quý hóa, vô cùng trang trọng.

Mới vừa đây, Diệu Âm nghe được một tin rằng, có những vị đã phát tâm rất mạnh, đang họp nhau phổ biến tài liệu về Pháp Hộ Niệm rộng rãi khắp nơi. Xin thành tâm tán thán công đức. Pháp Hộ-Niệm loan rộng tới đâu sẽ có người vãng sanh tới đó. Xin thành tâm tán thán tất cả chư vị, tán thán tất cả mọi phương tiện truyền bá pháp đại cứu tinh này. Thành tựu từ Pháp Hộ-Niệm thực sự đã quá hiển nhiên. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa gặp được duyên lành, nhiều người vẫn còn mơ hồ chuyện hộ niệm, nhiều người vẫn lầm lẫn rằng Pháp Hộ-Niệm chỉ là một sự giúp đỡ tầm thường cho người lâm chung mà thôi!… Ôi!… làm cách nào để có thể cảnh tỉnh đại chúng đây?

Trước đây Diệu Âm có gặp qua một vị tâm đạo hiền lương, vừa nghe đến hộ niệm liền phát tâm rất mạnh đi hộ niệm suốt 5-6 năm trường. Vị này hy sinh cả vừa tiền bạc, vừa công sức, vừa chịu khó chịu khổ, hoàn toàn thiện nguyện phục vụ cho người ra đi và tung ra nhiều thông tin rằng, hộ niệm ca nào cũng được vãng sanh hết. Nhưng thực ra, vị này phát tâm hễ nghe có một người Việt Nam nào trong vùng chết thì tới tắm rửa, thay y phục, tẩm liệm, liên lạc nhà quàng, rồi tụng Kinh Chú cầu nguyện. Vì phát tâm quá tốt và nhiệt thành nên được nhiều người khen ngợi, ủng hộ. Đến khi nghe được cuộc tọa đàm “Hộ Niệm Là Một Pháp Tu”, thì vị này giựt mình, ngỡ ngàng ra là suốt trong thời gian qua mình đã đi làm việc hậu sự cho người chết, mà cứ tưởng là đi hộ niệm vãng sanh. Vị đó liên lạc với Diệu Âm và tỏ lòng sám hối, và nói rằng vì hiểu lầm đã lỡ làm sai pháp trong suốt mấy năm trường như vậy, nên cảm thấy vô cùng tội lỗi!… Diệu Âm trả lời rằng, làm như vậy có phước chứ không có tội, vì đã chân chánh phát tâm làm việc nghĩa giúp người. Nhưng chỉ vì không biết nên vô tình làm không đúng với Pháp Hộ-Niệm mà thôi. Nếu mình không giúp thì những người chết đó sẽ bị những người khác làm còn tệ hại hơn. Nay biết rõ rồi, hãy kiệt thành sám hối và làm lại cho đúng pháp, thì tất cả đều trở thành công đức. Còn nếu thấy lỗi mà không chịu sửa, lại cứ tiếp tục làm sai nữa, thì lỗi này biến thành đại tội.

Câu chuyện này có ý nghĩa như một lời khai thị khá sắc bén, nhắc nhở chư vị phát tâm hộ niệm cần nên nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm thật cẩn thận, để hiểu thấu hành đúng hầu tiễn người vãng sanh, hộ trì Phật Pháp. Công đức vô lượng.

Xin chư vị mở trang 73, vấn đề 2: Điệu kiện để người bệnh được hộ niệm.

Đây là những mục đơn giản cụ thể liên quan tới gia đình. Trong tiết mục này chúng ta sẽ đem 15 mục nội quy của hộ niệm ra giảng giải cặn kẽ để cùng nhau nắm vững rồi bắt đầu làm đạo.

(a): Người đại diện gia đình của người bệnh đã liên lạc mời ban hộ niệm, và gia đình của người bệnh chấp thuận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình người bệnh thì mới được hộ niệm.

Đúng hay không chư vị? – (Đúng). Hôm nay xin nói về tổng quát, ngày mai chúng ta bắt đầu mở bảng quy định của ban hộ niệm ra và giảng giải rõ ràng hơn về quy tắc hộ niệm, tránh tình trạng mơ hồ.

Người đại diện gia đình liên lạc với ban hộ niệm. Nghĩa là, nếu nhờ một người bạn, một người quen liên lạc với ban hộ niệm, thì trên nguyên tắc cũng không thể gọi là đúng pháp. Nhờ một người bạn giới thiệu để gia đình biết được đến ban hộ niệm thì được, còn trên nguyên tắc thì người bệnh hoặc người đại diện trong gia đình chính thức liên lạc mới hợp lý. Nguyên tắc này hợp với luật lệ xã hội, vừa thể hiện lòng tha thiết muốn hộ niệm của người bệnh và gia đình.

Hộ niệm chỉ dựa vào cảm tình mà lơ là nguyên tắc sẽ dễ đưa đến tình trạng khó khăn về sau. Nhiều người nghĩ rằng vì lòng từ bi cứu độ chúng sanh, nên hễ nghe có người đau bệnh thì đến hộ niệm, trong khi cả gia đình và người bệnh chưa đồng ý, vì họ hoàn toàn không biết gì về hộ niệm, hoàn toàn chưa biết gì về vãng sanh cả. Chư vị nghĩ xem, kết quả sẽ ra sao? Phải chăng là thất bại. Sau đó thường sanh ra thị phi, phỉ báng, phiền não… làm cho tinh thần người hộ niệm sa sút, Pháp Hộ-Niệm chẳng mấy chốc không còn ai tin tưởng nữa. Chính vì vậy, nếu sử dụng lòng từ bi không đúng chỗ sẽ đưa đến họa hại, có thể phá tan luôn một pháp cứu tinh của chúng sanh mà không hay.

Xin thưa với chư vị, người hộ niệm không có thần thông đạo lực gì mà cứ tới hộ niệm thì người ta được vãng sanh. Người hộ niệm đến chỉ hướng dẫn cho người bệnh tu hành. Người hộ niệm đến dẫn dắt từng điểm từng điểm, điểm nào cần xả, điểm nào cần chấp, điểm nào cần giữ, điểm nào cần buông để người bệnh vãng sanh thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Rõ ràng thực sự đây là một pháp tu, thực hành đúng chánh pháp của Pháp Môn Tịnh-Độ niệm Phật cầu vãng sanh chứ không có gì khác cả. Nếu không có Pháp Hộ-Niệm thì người niệm Phật phải niệm đến cảnh giới “Nhất Tâm Bất Loạn” mới được vãng sanh. Điều này thực sự quá khó! Đối với người phàm phu hạ căn, trí cạn, nghiệp nặng, chướng sâu dễ có mấy ai làm được!

Cho nên Pháp Hộ-Niệm đúng là cả một pháp tu. Chư vị muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì mỗi người phải lo tự niệm Phật tu hành. Nhưng niệm Phật mà không được hướng dẫn cụ thể thì cuối cùng không dễ gì niệm được câu Phật hiệu để được vãng sanh đâu nhé. Đây là một sự thực. Bây giờ thì lý luận quá hay, nhưng cuối cùng thì bị kẹt quá nhiều. Bây giờ thì nói “Nhất Tâm Bất Loạn”, nhưng lúc lâm chung thì nói nhức đầu tán loạn. Phiền não, nghiệp chướng quá lớn nên vướng nạn quá nhiều. Chính Pháp Hộ-Niệm hóa gỡ chướng nạn cho người phàm phu đấy. Chính Pháp Hộ-Niệm hóa gỡ từng chút, chỉ điểm từng điều cụ thể cho người đang thọ nạn vượt qua chướng nạn mà đi vãng sanh đấy. Nếu không nhận thức rõ rệt điều này, hàng phàm phu mà cứ tự cho mình là thượng căn thượng trí, thì tự gạt lấy mình đi vào cảnh khổ vậy!

Cho nên, người đại diện của gia đình người bệnh phải liên lạc mời ban hộ niệm, để chứng tỏ có niềm tin, có trách nhiệm về việc hộ niệm. Liên lạc rồi có chắc chắn được nhận hộ niệm chưa? Chưa đâu. Gia đình còn phải chấp thuận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình mới được. Ngày đầu tiên yêu cầu gia đình họp đông đủ lại để ban hộ niệm trình bày về mục đích, phương thức hộ niệm, nhất là thông qua những quy định dành cho gia đình. Gia đình phải chấp nhận quy định đó mới có thể hộ niệm được.

Xin đừng nghĩ đây là quy luật khó khăn, mà thực tế nhờ quy luật vững mới tạo được nhiều cơ duyên cho người bệnh có phước phần vãng sanh. Nên nhớ cho, một vị Bồ-Tát thì muốn vãng sanh lúc nào tùy ý, nhưng đối với một phàm phu nghiệp nặng thì không đơn giản để được cứu thoát đâu nhé. Nếu quy tắc không được áp dụng tốt, thì không cách nào cứu người được.

Trước đây có mấy ban hộ niệm báo rằng hộ niệm suốt 4-5 năm trường mà tìm không ra một người có hiện tượng vãng sanh. Ngay Diệu Âm này đã đi hộ niệm với người Hoa suốt mấy năm trường, cũng không thấy một người nào ra đi lưu lại tướng lành để tạo chút niềm tin, có ít phần an ủi!… Từ những thất bại ê chề này đã thôi thúc Diệu Âm quyết lòng nghiên cứu. Chư Tổ nói, với Pháp Niệm Phật, vạn người tu vạn người đắc, muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh. Vậy tại sao người niệm Phật lại được thêm sự hộ niệm trợ duyên mà không có hiện tượng vãng sanh? Nghiên cứu tường tận mới phát hiện ra câu trả lời thích đáng. Đó là:

1- Căn tánh đại chúng trong thời mạt pháp này không cao.

2- Sự hộ niệm quá ư lợt lạc!… Căn cơ hạ liệt nên khó có ai đạt được cảnh “Nhất Tâm Bất Loạn”. Hộ niệm quá lợt lạc nên không giúp ích một cách tích cực cho một người đang nằm thở phì phèo đó giữ được chánh niệm lúc xả bỏ báo thân.

Căn cơ hạ liệt muốn nâng lên thượng căn thì vô phương giải quyết, nhưng nếu biết ứng dụng Pháp Hộ-Niệm một cách nghiêm túc, thì có thể giúp cho người ra đi giữ được chánh niệm mà an toàn vãng sanh. Đúng như vậy, cần phải ứng dụng nghiêm túc Pháp Hộ-Niệm, xin đừng hộ niệm quá lợt lạc nữa. Hãy hướng dẫn cụ thể, hãy hóa gỡ từng chút trở ngại, hãy chỉnh sửa từng điều sơ suất, hãy ủng hộ tinh thần trong từng giai đoạn khó khăn… thì chư vị sẽ thấy hiện tượng người vãng sanh hiển hiện trước mắt. Bất ngờ vô cùng! Cảm động vô biên! Pháp Hộ-Niệm thật sự là đại cứu tinh cho hang phàm phu trong thời mạt pháp này vậy.

Như vậy rõ ràng hộ niệm không phải đơn giản chỉ tới niệm Phật là được. Không thể lý luận suông mà được vãng sanh. Người phàm phu như chúng ta, phân biệt chấp trước đã dính chặt vào tâm, phiền não đã biến thành tập khí, nhân chủng sanh tử đọa lạc đã kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp rồi không dễ gì hóa gỡ ra đâu. Pháp Hộ-Niệm dạy chúng ta phải kiên trì, phải nhạy bén nhận ra vấn đề, phải tâm lý tìm cách hóa giải. Ban hộ niệm hướng dẫn, gia đình cùng nhau hỗ trợ, người bệnh phải chí thành niệm Phật cầu vãng sanh. Phải kết hợp cộng tác chặt chẽ với nhau thì mới cứu được một phàm phu tội chướng này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu sơ ý lý luận chung chung, nhiều lắm cũng chỉ kết được chút duyên với Phật Pháp, chứ còn một đời này vãng sanh thành đạo thì xa vời quá!

Xin thưa với chư vị! Chương này là chương của gia đình, rất quan trọng, rất quan trọng. Gia đình đóng góp một công sức rất lớn để giúp cho người bệnh trong gia đình họ được vãng sanh, mà chính gia đình cũng gây một chướng ngại rất lớn kéo người thân của họ vào trong ba đường ác. Đây là sự thực rất rõ ràng, cần phải biết.

Cho nên, khi nghe tin có nhiều vị phát tâm đi khắp nơi để truyền bá Pháp Hộ-Niệm, Diệu Âm hoan nghênh vô cùng, nhất định sẽ tán thán tối đa, nhất định sẽ nhiệt thành khuyến tấn. Một đại sự phải cần sự hợp tác của nhiều người, một người khó làm nên đại cuộc. Nhà nhà cần biết cần đến nhà nhà loan tỏa. Người người cần biết cần đến người người xiển dương, thì may ra pháp đại cứu tinh này mới được phổ biến sâu rộng, cứu được nhiều chúng sanh. Công đức vô lượng.

Thấy được sự lợi lạc vô cùng lớn của Pháp Hộ-Niệm, xin động viên chư vị hãy nhiệt thành tìm mọi cách giao lưu rộng rãi. Hãy cùng phát tâm đem pháp đại cứu tinh này đến cho từng người hữu duyên, để người được vãng sanh thành đạo càng ngày càng nhiều. Cứu một người vãng sanh công đức vô lượng. Nếu sự phát tâm của chư vị mà cứu được rất nhiều người thành Phật thì công đức lớn đến cỡ nào, đem công đức này hồi hường về miền Cực-Lạc, niệm Phật cầu vãng sanh nhất định đạo nghiệp của chư vị sẽ thành tựu.

Nghiên cứu cẩn thận để hiểu thấu hành đúng Pháp Hộ-Niệm là đường tu ngắn nhất, dễ nhất cứu độ người, cứu độ thân nhân, cứu độ chính ta vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –