Sự Thiết Trí Trong Phòng Hộ Niệm Cần Như Thế Nào Mới Tốt? Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa Đàm 200)

Share on facebook
Share on twitter

200 Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm – Sự Thiết Trí Trong Phòng Hộ Niệm Cần Như Thế Nào Mới Tốt?

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –