Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 196) | Nếu Gia Đình Không Chấp Nhận Hoặc Cố Tình Làm Sai Lệch Quy Định Về Hộ Niệm Thì BHN Nên Làm Gì?

Share on facebook
Share on twitter

196 Nếu Gia Đình Không Chấp Nhận Hoặc Cố Tình Làm Sai Lệch Quy Định Về Hộ Niệm Thì BHN Nên Làm Gì?

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 4: Gia Đình Và Người Bệnh

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –